11 lutego 2018 admin_wN2U1x

Ch.S.I „HEJNAŁ” w Krakowie zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości

POŁOŻONYCH W KRAKOWIE –DZIELNICA PODGÓRZE ul. Obrońców Modlina 5

Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów „HEJNAŁ” w Krakowie zaprasza do składania ofert
na zakup nieruchomości położonych w Krakowie ul. Obrońców Modlina 5 o łącznej powierzchni 0,7981ha składającej się z 2 sąsiadujących działek wraz z nieruchomościami budynkowymi:
– działka 101/1 o pow 0,7896 ha objęta KW KR 1 P /00056676/1 grunt jako przedmiot prawa użytkowania wieczystego (do dn. 05.01.2035r.), wraz z własnością posadowionych na nich budynków
– działka 5/7 jako nieruchomość gruntowa o pow. 0,0085 ha objętej KW KR 1P/00127143 /5 będącej własnością Chemicznej Spółdzielni Inwalidów „HEJNAŁ” w Krakowie obr 27 jedn. ewid. Podgórze, położonej bezpośrednio przy ul. Obrońców Modlina.
– nieruchomość budynkowa zabudowana jest budynkiem produkcyjno-biurowym z częścią socjalno-rehabilitacyjną wraz z infrastrukturą techniczną parkingową o powierzchni zabudowy 2110 m2 i powierzchni użytkowej 2576,57m2 .
Nieruchomość objęta jest Planem Miejscowym Zagospodarowania Przestrzennego dla
obszaru Płaszów -Rybitwy z dnia 21.11. 2012r. jako tereny Przemysłowo-Usługowe 11PU.
Nieruchomości można oglądać codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Oferty prosimy składać osobiście w sekretariacie Spółdzielni lub pocztą na adres:
Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów „HEJNAŁ” w Krakowie ul. Obrońców Modlina 5
w terminie do 31.03.2018r.
Oferta winna zawierać:
– nazwę (imię i nazwisko) i siedzibę oferenta,
– proponowaną cenę,
– oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży,
– inne propozycje oferenta dotyczące warunków zakupu
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Złożenie oferty nie jest wiążące.
Materiały ofertowe nie będą zwracane.
Spółdzielnia zastrzega, że wydanie w posiadanie przedmiotowych nieruchomości nie może nastąpić wcześniej niż 31. 12. 2018r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, a także unieważnienia lub odstąpienia od zaproszenia do składania ofert oraz odstąpienia w każdej chwili od negocjacji w przedmiocie oferty bez podawania przyczyn, jak również dalszego prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami.

Pliki do pobrania:

Zdjecia do zaproszenia

List intencyjny sprzedaż

REGULAMIN KOMISJI HEJNAŁ

uchwała dot powołania komisji

oferta na zakup HEJNAŁ

LOKALIZACJA SPÓŁDZIELNI

ChSI Hejnał inf. o firmie 2017r

Obrys działki na zdjęciu satelitarnym